top of page

KATALOG ZAWODÓW - PODZIAŁ NA OBSZARY KSZTAŁCENIA

TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY


Do tego obszaru należą zawody związane z turystyką, hotelarstwem i gastronomią.

ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY


Zawody administracyjne, to zawody, w których osoby zajmują się pracami administracyjnymi, tzn. przygotowują dokumenty, rozliczenia, statystyki, zestawienia  danych, piszą pisma,  itp.

Z kolei zawody usługowe, to zawody, w których osoby zajmują się świadczeniem różnych usługi na rzecz innych ludzi.

MECHANICZNY
i GÓRNICZO-HUTNICZY


Wszystkie zawody z obszaru mechanicznego są związane z pracą z różnego rodzaju mechanizmami, maszynami i przyrządami. Z kolei zawody z obszaru górniczo-hutniczego wiążą się z wydobyciem surowców mineralnych.

BRANŻA BUDOWLANA


Zostały one ujęte w następujących grupach tematycznych: zawody związane z budownictwem lądowym i wodnym, zawody związane z instalacjami sanitarnymi, sieciami zewnętrznymi oraz instalacjami przemysłowymi, zawody związane z budową dróg kołowych i szynowych.

ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY


Zawody z tego obszaru to zawody, w których przedmiotem pracy są urządzenia i systemy zasilane energia elektryczną, dane i informacje podlegające przetwarzaniu i przesyłaniu, nowoczesne technologie w produkcji maszyn i urządzeń.

MEDYCZNO-SPOŁECZNY


Do tego obszaru należą zawody związane z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i pomocą społeczną. W przypadku większości zawodów z obszaru medyczno-społecznego istnieje możliwość ich kształcenia wyłącznie w szkołach policealnych.

ARTYSTYCZNY


Wszystkie zawody zakwalifikowane do tego obszaru są związane ze sztuką. Aby je wykonywać, często niezbędne jest posiadanie specjalnych predyspozycji, umiejętności i talentów.

ROLNICZO-LEŚNY z OCHRONĄ ŚRODOWISKA


Zawody z tego obszaru są związane z uprawą roślin, hodowlą zwierząt, leśnictwem oraz z ochroną i kształtowaniem środowiska, tym jak funkcjonuje i jak wygląda środowisko przyrodnicze w otoczeniu którego żyjemy i które eksploatujemy.

bottom of page